"Regulamin odwiedzin w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie"

REGULAMIN ODWIEDZIN W POWIATOWYM SZPITALU IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

 

1. Odwiedziny pacjentów w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbywają się codziennie, we wszystkich oddziałach szpitalnych oprócz Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. W szczególnych przypadkach za zgodą Ordynatora/Koordynatora lub lekarza dyżurnego odwiedziny mogą odbywać się w godzinach nocnych.

3. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni i stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału.

4. Ordynator może ograniczyć czas odwiedzin jedynie za zgodą Dyrektora Szpitala

5. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, przy czym ilość odwiedzających na sali nie może przekroczyć liczby pacjentów pacjentów tej sali.

6. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia, dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej lub stan jego określany jest jako ciężki.

7. Rodzice mają prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku w oddziale pediatrycznym.

8. Opiekunowie prawni/faktyczni mają prawo do udziału w procesie opieki na chorym.

9. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

10. Zakazuje się odwiedzin osobom:

a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) wykazujących objawy infekcji wirusowej,

c) dotkniętych chorobą zakaźną.

11. Osoby odwiedzające są obowiązane:

a) zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać,

b) szanować mienie Szpitala,

c) odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu,

d) zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach,

e) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 6:00,

f) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitala.

12. Osobom odwiedzającym zabrania się:

a) przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych

b) przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków, bez zgody i wiedzy lekarza,

c) dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających oraz artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza/pielęgniarkę,

d) siadania na łóżkach pacjentów,

e) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środkó odurzających,

f) spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych,

g) uprawiania gier hazardowych,

h) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju,

i) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

j) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych,

k) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,

l) wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt,

ł) przynoszenia kwiatów,

m) chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,

n) filmować i fotografować osób przebywających w oddziale.

13. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień regulaminu mogą zostać wydalone poza obręb szpitala i pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.

 

niko-trading.niko.ua
логан
купить nissan x trail